Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

boardwalk /'bɔ:dwɔ:k/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ)
    lối đi dạo ván dọc bờ biển