Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

boardroom /'bɔ:dru:m/  

  • Danh từ
    phòng họp ban giám đốc