Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

boarding-ship /'bɔ:diɳʃip/  

  • Danh từ
    (hàng hải) tạu kiểm tra (việc buôn lậu)