Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

boarding-school /bɔ:diŋsku:l/  

  • trường nội trú