Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

boarding-out /'bɔ:diɳaut/  

  • Danh từ
    sự ăn cơm tháng ở ngoài
    sự sắp xếp trẻ em nghèo vào ở nhờ các gia đình