Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

boarding-house /'bɔ:diŋhaʊs/  

  • Danh từ
    nhà trọ