Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

boarding card /'bɔ:diŋ kɑ:d/  

  • vé lên tàu; vé lên máy bay