Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

board-wages /'bɔ:d'weidʤiz/  

  • Danh từ
    khoản tiền cơm nuôi (lương trả thêm thay tiền cơm nuôi)