Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bluntness /'blʌntnis/  

  • Danh từ
    sự cùn
    sự thẳng thừng, sự không giữ ý giữ tứ