Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

blunderhead /'blʌndəhed/  

  • Danh từ
    người khờ dại, người ngu ngốc