Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bluffness /'blʌfnis/  

  • Danh từ
    sự dốc đứng
    vẻ cục mịch