Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • huy chương băng xanh (tặng người thắng cuộc đấu)

    * Các từ tương tự:
    blue-ribbon