Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

blue devils /'blu:'devlz/  

  • Danh từ
    (thông tục) sự chán nản, sự thất vọng