Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

blue chip /,blu:'t∫i:p/  

  • (thương mại)
    chứng khoáng thượng hạng (đắt nhưng đáng tin)

    * Các từ tương tự:
    Blue-chip stock