Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ Anh)
    sách xanh (báo cáo của Nghị viện hay Hội đồng Tư vấn Hoàng gia Anh)