Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (ở miền Nam nước Anh) cây huệ dạ hương
    (ở Ê-cốt và Bắc nước Anh) cây hoa chuông