Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

blue beard /'blu:biəd/  

  • Danh từ
    (thường viết hoa)
    anh chàng giết hết vợ này đến vợ khác (theo một nhân vật trong truyện trẻ em)