Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

blowlamp /'bləʊlæmp/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ torch, blowtorch)
    đèn xì