Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

blotting-paper /'blɒtiŋ,peipə[r]/  

  • Danh từ
    giấy thấm