Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

blotter /'blɒtə[r]/  

  • Danh từ
    tờ giấy thấm