Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

blood-letting /'blʌd,letiŋ/  

 • Danh từ
  sự trích máu
  (khẩu ngữ) sự đổ máu
  (nghĩa bóng) mối bất hòa gây gắt
  this blood-letting is damaging the reputation of this party
  mối bất hòa gay gắt ấy đang làm tổn hại uy tín của đảng này