Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

blood orange /'blʌd,ɒrindʒ/  

  • cam sọc đỏ (loại cam ruột có những sọc màu đỏ)