Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tiền thuê giết người
    tiền bồi thường cho gia đình người bị chết