Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

blood hound /'blʌdhaʊnd/  

  • Danh từ
    chó đánh hơi