Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (cách viết khác blood type)
    nhóm máu