Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

blood curdling /'blʌd,kɜ:dliŋ/  

  • Tính từ
    làm sợ chết khiếp; khủng khiếp