Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Ngoại động từ
  muối và hun khói (cá trích)
  Động từ
  phông lên, sưng lên, phù lên, sưng húp lên

  * Các từ tương tự:
  bloated, bloater