Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

blessedly /'blesidli/  

  • Phó từ
    [một cách] hạnh phúc