Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bleeder /bli:də[r]/  

  • Danh từ
    (Anh, tiếng lóng) (thường xấu)
    người, tên
    you stupid bleeder!
    mày là một tên ngốc nghếch