Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] trống trải, [một cách] hoang vắng
    [một cách] lạnh lẽo
    [một cách] ảm đảm,[một cách] u ám