Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  tẩy trắng, chuội (vải)
  Danh từ
  chất tẩy trắng; sự tẩy trắng
  soak shirts in bleach to remove the strains
  ngâm áo trắng để tẩy vết bẩn

  * Các từ tương tự:
  bleachers, bleaching-powder