Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cũng blastocoele
    (sinh học) khoang phôi