Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

blastema /blæs'ti:mə/  

  • Danh từ
    (sinh vật học) mầm gốc, nha bào

    * Các từ tương tự:
    blastemal, blastematic