Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

blast-off /'blɑ:stɒf/  

  • sự phóng tàu vũ trụ; lúc phóng tàu vũ trụ