Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

blast furnace /'blɑ:st ,fɜ:nis/  

  • Danh từ
    lò cao (luyện kim)