Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

blank cheque /,blæŋk't∫ek/  

  • séc để trống, séc ký khống
    sự được toàn quyền hành động
    kiến trúc sư được giao toàn quyền thiết kế một trung tâm thành phố mới