Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

blank cartridge /,blæŋk'kɑ:tridʒ/  

  • đạn không nạp chì