Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] dịu dàng ôn hòa
    [một cách] nhạt
    [một cách] tẻ nhạt, [một cách] vô vị