Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

blamelessly /'bleimlisli/  

  • Phó từ
    [một cách] không có tội, [một cách] vô tội, [một cách] không thể chê trách