Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

black-and-blue   

  • Tính từ
    thâm tím