Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    phim chụp tia X chân răng cả hàm trên hàm dưới