Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người cắn, vật cắn
    the biter bit
    bợm già mắc bẫy cò ke