Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • lưỡng tiếp (tiếp xúc tại hai điểm)