Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) bit theo bit

    * Các từ tương tự:
    bit-by-bit transfer