Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bit of fluff /,bitəv'fʌf/  

  • (từ Anh, nghĩa cũ)
    chị phụ nữ hấp dẫn