Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

birthrate /bɜ:θreit/  

  • Danh từ
    tỷ lệ sinh đẻ