Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

birthplace /'bɜ:θpleis/  

  • Danh từ
    nơi sinh, sinh quán