Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

birthmark /'bɜ:θmɑ:k/  

  • Danh từ
    vết chàm, vết bớt