Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

birthday /'bɜ:θdei/  

  • Danh từ
    ngày sinh, sinh nhật
    a birthday present
    món quà sinh nhật