Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

birth-place /'bə:θpleis/  

  • Danh từ
    nơi sinh